Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Luxmy B.V.

Inhoudsopgave:

Artikel  1  – Definities

Artikel  2  – Identiteit van de ondernemer

Artikel  3  – Toepasselijkheid

Artikel  4  – Aanbod

Artikel  5  – Overeenkomst

Artikel  6  – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel  7  – Prijzen

Artikel  8  – Levertijd, levering en risico 

Artikel  9  – Eigendomsvoorbehoud 

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Einde overeenkomst

Artikel 12 – Zekerheid

Artikel 13 – Aansprakelijkheid 

Artikel 14 – Garantie

Artikel 15 – Retourzendingen

Artikel 16 – Overmacht

Artikel 17 – Toepassing van recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Ondernemer: de natuurlijke/rechtspersoon die, bedrijfsmatig, producten levert aan kopers;
 2. Koper: de partij, niet zijnde consument, met wie [ondernemer] de overeenkomst is aangegaan;
 3. Aanbieding: de door de ondernemer aangeboden levering van producten;
 4. Order: order van koper tot levering van producten door de ondernemer;
 5. Overeenkomst: de, na aanvaarding van de aanbieding, tot stand gekomen overeenkomst;
 6. Partijen: ondernemer en koper te samen
 7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Artikel  2  – Identiteit van de ondernemer

Luxmy B.V.

 

Artikel  3  – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en koper.
 2. Partijen binden zich aan alle handelwijzen en elke gewoonte binnen de handelsbranche van ondernemer. Hiervan kan worden afgeweken, indien in deze voorwaarden anders wordt bepaald en/of daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken.

Artikel  4  – Aanbod

 1. Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend. Ondernemer kan zijn aanbiedingen herroepen, ook indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding staat vermeld, tenzij ondernemer bij dit aanbod uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Indien geen vaste termijn voor aanvaarding is overeengekomen, dan kan ondernemer het aanbod als vervallen beschouwen als koper na 2 weken na de datum van het aanbod geen reactie heeft gegeven. 
 2. Voor order zonder prijsaanvraag geldt dat deze order – onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding – door de ondernemer tegen een marktconforme prijs is uitgevoerd.
 3. Ondernemer kan niet worden gebonden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens ondernemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding is gericht.
 4. Verstrekte of getoonde monsters gelden enkel ter aanduiding van de producten zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

Artikel  5  – Overeenkomst

 1. De overeenkomst kom tot stand door aanvaarding van het aanbod door de koper. Aanvaarding dient – ondertekend – geretourneerd te worden aan de ondernemer voordat de aanbieding vervallen is, tenzij de ondernemer bij de aanbieding uitdrukkelijk hiervan afwijkt.
 2. Als de koper de aanbieding eenzijdig wijzigt, maakt de wijziging slechts deel van de overeenkomst uit na schriftelijke aanvaarding van de ondernemer.
 3. Van lid 1 kan worden afgeweken en komt een overeenkomst alsnog tot stand als ondernemer de order schriftelijk bevestigt, na aanvraag van de koper. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de inhoud van de orderbevestiging van de ondernemer.
 4. Wijzigingen in de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen. Voor de inhoud en omvang van de wijzigingen en gevolgen voor de prijs is de schriftelijke bevestiging van de ondernemer bepalend.

Artikel  6  – Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor de overeenkomsten gesloten tussen ondernemer en koper.

 

Artikel  7  – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn conform de prijslijst die aan de koper is verstrekt of aanbieding van de ondernemer.
 2. De prijzen van de producten zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen.
 3. Indien de datum van aanbieding is verstreken, maar voor de levering een wijziging komt in één of meer van de kostenfactoren, is de ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen. 
 4. De prijzen gelden per aantal dan wel per X of andere eenheid en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel  8  – Levertijd, levering en risico 

 1. De levertijden die tussen ondernemer en koper zijn overeengekomen worden door de ondernemer zo accuraat mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden niet als fatale termijn, maar slechts als indicatie. Ondernemer spant zich in te presteren binnen de aangegeven tijd.
 2. De koper heeft geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, in geval ondernemer de opgegeven levertijd overschrijdt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en/of de overschrijding rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van de ondernemer.
 3. De koper is niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren of te ontbinden als de levertijd is overschreven of de ontvangst en/of betaling van zaken weigeren.
 4. De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van ondernemer en de schade van ondernemer indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.
 5. Ondernemer is gerechtigd in gedeelten de verschuldigde prestatie(s) na te komen.
 6. De koper zal – als er geen afnametijdstip in de overeenkomst is bepaald – in ieder geval binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst afnemen. Dit is een fatale termijn.

Artikel  9  – Eigendomsvoorbehoud

 1. Ondernemer behoudt het eigendom van alle door ondernemer aan de koper geleverde producten totdat de (koop)prijs geheel is voldaan hiervan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, boetes en rente.  
 2. Het is de koper niet toegestaan om geleverde producten te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.
 3. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.
 4. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is ondernemer
  gerechtigd de producten die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent ondernemer onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel  10 – Betaling

 1. De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen de vervaltermijn die vastgesteld is door ondernemer.
 2. Betaling geschiedt in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
 3. Indien ondernemer, dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € X te vermeerderen met BTW.
 4. Indien de koper niet op tijd betaalt, worden alle betalingsverplichtingen van de koper – ongeacht of ondernemer reeds gefactureerd heeft – terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente.
 5. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.

Artikel 11 – Einde overeenkomst

 1. Ondernemer kan de overeenkomst met de koper eenzijdig ontbinden:
  1. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig de prijs betaalt of terzake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
  2. in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
  3. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
  4. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van ondernemer om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 11.
 2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door ondernemer aan de koper, ondernemer een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan ondernemer, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
 3. Ondernemer kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door ondernemer geleden verlies en de gederfde winst.
 4. In geval ondernemer de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen ondernemer uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 12 – Zekerheid

 1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van ondernemer terstond genoegzaam en in de door ondernemer gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is ondernemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
 2. Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.
 3. Heeft ondernemer de materialen reeds verzonden voordat aan ondernemer omstandigheden blijken op grond waarvan ondernemer redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door ondernemer. Ondernemer dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van ondernemer, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke producten, zulks ter keuze van ondernemer en voor zover ondernemer in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
 2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
 3. Indien ondernemer door derden wordt aangesproken terzake van schade, vrijwaart de koper ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer.
 4. Ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ondernemer heeft voldaan.
 5. Indien de koper ondernemer kan aanspreken op de door ondernemer afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van ondernemer.

Artikel 14 – Garantie 

 

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Heeft de koper problemen met een van de apparaten binnen de garantietermijn? De koper dient dan direct contact op te nemen met ondernemer. Ondernemer geeft aan of de schade binnen de garantievoorwaarden valt. Indien het apparaat opgestuurd wordt terwijl het niet aan garantievoorwaarden voldoet, brengt ondernemer daar de gemaakt onderzoekskosten van € 29,95 incl. BTW in rekening.
 3. Is een apparaat bij aanschaf daarvan defect, beschadigd of incompleet dan heeft de koper het recht dit kosteloos om te ruilen. Deze defecten, beschadigingen of incompleetheden hebben enkel betrekking op de hardware van de producten en dus niet op de software van de producten. 
 4. In het geval van de volgende technische problemen heeft de koper recht op 24 maanden garantie:
  – Problemen met de wifi- en netwerkverbinding;
  – Problemen met de microfoon/luidspreker;
  – Knoppen op het apparaat werken niet (m.u.v de touch – ID knop);
  – Touchscreen werkt niet optimaal/gedeeltelijk;
  – Accu of batterij is warm of loopt snel leeg, de refurbished iPhones en iPads hebben bij aanschaf een minimale batterijcapaciteit van 80%. Wanneer de batterijcapaciteit binnen de garantietermijn is teruggelopen naar minder dan 60%, wordt de batterij kosteloos vervangen. 
 5. In het geval van problemen met accessoires zoals laders en kabels, heeft de koper recht op 6 maanden garantie. Indien accessoires defect zijn aangeschaft, kunnen deze kosteloos worden omgeruild binnen de garantietermijn. Uitgezonderd accessoires met gebruikersschade, waterschade, stootschade of valschade.  
 6. In het geval van de volgende problemen heeft de koper géén recht op 24 maanden garantie:
  – De Face-ID functionaliteit bij vervanging van de frontcamera bij een iPhone X, XS, XR, 11 of 11 Pro;
  – Bij de iPhone 7 (Plus) / iPhone 8 (Plus) is de homebutton niet te repareren, dus hierop kan geen garantie worden gegeven;
  – De Touch ID functionaliteit bij vervanging van de homebutton;

– Loszittende onderdelen hoofdtelefoon aansluiting / AUX flex;
– Technische mankementen na de garantieperiode;
– Loslatende coating bij Retina Macbook garantieperiode;
– Beschadigde of vieze laadconnector;
– Gebroken simkaartlezer;
– Gebroken cameralens;
– Gebogen toestellen;
– Waterschade;
– Vocht-, val- en stootschade en iedere andere vorm van zelf aangerichte schade;
– Defecten voortkomend uit reparatie bij derden zonder toestemming van ondernemer;
– Defecten voortkomend uit oneigenlijk gebruik;
– Toestelmeldingen die gebruik van een niet origineel Apple onderdeel aangeven als het toestel volledig functioneel is;
– Screenprotectors die al geplaatst zijn op het apparaat. 

LUXMY Devices zitten standaard 2 jaar garantie zakelijk
Apple nieuw devices zitten standaard 1 jaar garantie zakelijk

 

Artikel 15 – Retourzendingen

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen.

 

Artikel 16 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
 2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor ondernemer staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan ondernemer de producten betrekt.

Artikel 17 – Toepassing van recht en bevoegde rechter

 1. Alle door ondernemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
 2. Eventuele geschillen tussen ondernemer en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van ondernemer.
Chat openen
🌤️ hulp nodig?
LUXMY Servicedesk
Hey 👋🏽
Waarmee kunnen we je helpen?